Politika IMS společnosti

 

Vedení společnosti THL-Luna, a.s.

vyhlašuje tuto

POLITIKU INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU IMS_02_01

schválenou vedením společnosti, která je závazkem pro dosažení a udržování standardů IMS v řízení a zlepšování systémů ve všech procesech společnosti THL - Luna, a.s.

 

Společnost THL-Luna, a.s. se touto integrovanou politikou zavazuje:

 

 • zajišťovat činnosti v oblasti poskytování „Skladování, logistika a manipulace s nákladem“ pracovníky s odbornou způsobilostí, kterou budeme udržovat a zvyšovat,
 • v procesu poskytování „Skladování, logistika a manipulace s nákladem“ budeme nástroji řízení a zlepšování kvality zejména přezkoumáváním, monitorováním a auditováním kvality produktu, procesů a postupů IMS neustále zlepšovat IMS a stanovovat jasné cíle IMS,
 • Emise skleníkových plynů, energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie vedou ke zlepšení a zároveň předcházejí znečišťování přírodního prostředí, zaměřujeme se na snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím stanovených cílů IMS a neustále zlepšujeme energetickou účinnost a účastníme se projektů obnovitelných zdrojů energie
 • zajišťovat dostupnost informací a zdrojů k dosahování cílů v rámci IMS
 • provádět všechny aktivity v souladu se závaznými a jinými relevantními povinnostmi a dodržovat právní a jiné požadavky
 • ve svých provozech dbát na kvalitu a množství spotřebované vody, zajišťovat udržitelné hospodaření se zdroji a omezovat produkované odpady
 • minimalizovat potenciál a možnosti havárií, průběžně aktualizovat a zdokonalovat vnitřní předpisy a směrnice pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a stanovení bezpečnostních opatření pro zvládání incidentů a havárií.
 • havarijní připravenost a reakce, neustále aktualizovat a školit zaměstnance o možných rizicích havárií, udržovat aktuální a vždy dostupné havarijní plány, aktivně vyhledávat možná rizika ve spolupráci s našimi dodavateli a zákazníky.
 • pravidelně stanovat cíle a aktualizovat postup BOZP a PO, jeho dodržováním zajišťovat a vytvářet podmínky, které napomohou k jeho realizaci. Analyzovat rizika a aktualizovat organizační směrnice pro požární ochranu pravidelně školit své zaměstnance.
 • dodržovat odpovědné nakládání s chemickými látkami a hospodaření s nimi v souladu s vnitřními předpisy, v případě nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi dbát na jejich používání a chránit životní prostředí
 • starat se o OOPP zaměstnanců a sledovat jejich používání
 • u všech strojů a manipulační techniky, které jsou používány při poskytování služeb, zohledňovat všechna možná rizika a v případě potřeby před nimi zavádět opatření k ochraně obsluhy. Technická ochranná opatření jsou realizována prostřednictvím ochranných zařízení nebo monitorovacích jednotek, které plní bezpečnostní funkci. Tato opatření jsou důkladně ověřována.
 • plánovat ergonomii pracoviště, zohledňovat charakter práce, postavení pracovníka a prostředí, organizaci práce na pracovišti, vybavení pracoviště, časovou náročnost, hygienu a bezpečnostní předpisy společnosti a příslušné normy. Dobře navrhovat ergonomii pracoviště, k získání pozitivního vlivu na výkony zaměstnanců, snižování úrazovosti a celkově přispívat k větší efektivitě práce.

 

PRO SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA SE CHCEME ZAMĚŘIT NA:

 • splnění všech požadavků a očekávání zákazníka
 • splnění všech požadavků zainteresovaných stran
 • kvalitu dodávaných služeb a řešení
 • maximální možné zkrácení lhůt dodání projektů

 

PRO ROZVOJ SPOLEČNOSTI SE CHCEME ORIENTOVAT NA STRATEGICKÉ ZÁMĚRY STANOVENÉ VŽDY KONRÉTNÍMI CÍLY NA PŘÍSLUŠNÉ OBDOBÍ

 

V Brandýse nad Labem

Dne: 9.1.2023          

Schválil: předseda představenstva Tomáš Hromádko